Obchodné podmienky

Obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Prevádzkovateľom internetového obchodu je spoločnosť:

NETTING s.r.o., Bohdanovce 153, Bohdanovce 044 16

IČO: 51841860

DIČ: 2120811924

IČ DPH: SK2120811924

Spoločnosť zapísaná v OR Okresného súdu Košice, vložka č. 44359/V, ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.darcekyredeti.sk

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice

http://www.soi.sk
http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti/

 1. Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové, prípadne na inom trvanlivom nosiči, a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky     ( potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné ). Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 1. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. 

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

* objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mailové správy, atď.)

* tovar sa už nevyrába alebo nedodáva.

 

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho:  Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. 

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy: Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu info@darcekypredeti.sk  alebo písomne na adresu predávajúceho.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol, dátum nákupu, predložiť originál doklad o kúpe tovaru a uviesť číslo účtu, na ktorý bude vrátená platba.

Tovar nepoužitý a v pôvodnom obale prosíme doručiť na našu adresu Netting, s.r.o., Bohdanovce 153, 044 16 Bohdanovce pri Košiciach.

Ak tovar posielate späť na našu adresu, do balíka je potrebné pribaliť originál doklad o kúpe a IBAN na vrátenie platby.

V prípade preukázateľne vzniknutej  škody na tovare si predávajúci môže uplatniť právo na náhradu škody voči spotrebiteľovi na základe zodpovednosti spotrebiteľa za zníženie hodnoty tovaru. 

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť celú sumu uhradenú kupujúcim na základe vystavenej faktúry.

Predávajúci vráti späť úhradu na účet najneskôr do 14 dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.

Tovar odporúčame poslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Tovar neposielajte na dobierku.

Náklady spojené so zaslaním tovaru na adresu predávajúceho hradí kupujúci.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj kníh predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 1. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad.

V prípade neosobného odberu tovaru ( kuriér, špedičná doprava, pošta...) sa za dátum predaja tovaru považuje dátum prevzatia zásielky.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v časti Objednávka.

 1. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúcemu je odporúčané prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je odporúčané skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia sa odporúča požiadať dopravcu o vyhotovenie záznamu o poškodení. Tovar je poistený v prípade objednávky od hodnoty 5 eur. vrátane DPH. 

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení. 

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom doporučujeme kupujúcemu požiadať dopravcu o spísanie reklamačného protokolu na mieste o nekompletnosti balenia.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca.

 V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

- bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom   

   opravy

- primeraným znížením kúpnej ceny

- náhradným dodaním tovaru

- odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko výrobcu a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona.

 Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená. Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácií ihneď, v zložitých prípadoch do 30 dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 1. Ochrana osobných dát

Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme vám že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

 1. Reklamácie / Reklamačný poriadok

V prípade, že bola na tovare nájdená závada, postupujte podľa nižšie uvedených bodov.

Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný tovar na sídlo (Netting, s.r.o., Bohdanovce 153, 044 16 Bohdanovce Košice) predávajúceho buď osobne – po dohode na tel. čísle 0908 636 707, poštou, alebo kuriérskou spoločnosťou.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel. kontakt, e-mail. Reklamovaný tovar musí byť dodaný očistený od nečistôt!

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

Predávajúci musí vybaviť reklamáciu ( kladne alebo záporne ) najneskôr do lehoty danej zákonom, ktorá je 30 dní. Pri prekročení tejto lehoty vzniká kupujúcemu nárok na vrátenie kúpnej čiastky.

Predávajúci posudzuje reklamáciu na základe pokynov stanovených výrobcom tovaru.

Predávajúci môže odoslať tovar na posúdenie výrobcovi, prípadne na odborné posúdenie.

V prípade uznania reklamácie predávajúci dodá nový alebo opravený tovar kupujúcemu.

Kupujúci nehradí náklady na dopravu.

Reklamovaný tovar neodosielajte na dobierku, NEBUDE PREVZATÝ.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (napríklad e-mailom), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgánom dozoru pre ochranu spotrebiteľa je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 040 01 Košice.